Sabtu, Juli 25, 2009

Dalil Naqli Puasa

Dalil Naqli Puasa Kifarat

An-Nisa 92

Artinya :
Dan tidak layak bagi seorang mu’min membunuh seorang mu’min (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barang siapa membunuh seorang mu’min karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang mu’min. Barang siapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai cara taubat kepada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.


Al-Maidah 89

Artinya :
Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa tidak sanggup melakukan demikian, maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). Dan jagalah sumpahmu.. Demikianlah Allah menerangklan hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya).

Al-Mujadilah 3-4

Artinya :
Orang yang menzihar istrinya, kemudian mereka kembali kepada perkataannya (rujuk kepada istrinya), maka (hendaklah) memerdekakan seorang hamba, sebelum keduanya bersentuh (bersetubuh). Dengan itulah kamu diberi pengajaran. Allah Maha amat mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan. Barang siapa yang tidak memperoleh (hamba itu), maka (hendaklah ia) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bersetubuh. Maka barang siapa yang tiada kuasa (berpuasa), hendaklah memberi makan enam puluh orang miskin. Demikian itu, supaya kamu beriman kepada Allah dan rasul-Nya. Itulah batas (aturan) Allah. Dan untuk orang-orang kafir siksa yang pedih.

Dalil Naqli Puasa Qadha

Al-Baqarah 184

Artinya :
(Puasa itu) beberapa hari yang tertentu. Maka barang siapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu) : memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebaikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya.

Dalil Naqli Puasa Nazar

Maryam 26

Artinya :
Maka makan, minum dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah : “Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan Yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusiapun pada malam ini”.

Comments :

0 komentar to “Dalil Naqli Puasa”

Posting Komentar

 

Copyright © 2009 by 1001Karya.blogspot.com